Contact Us New

* อ่านรายละเอียดโปรโมชั่น คลิก

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์โปรโมชั่น
1.จำนำทองคำ 96.5 วันนี้ รับเพิ่มบาทละ 500 บาท
2.รับส่วนลด 500 บาท เมื่อซื้อสินค้าหลุดจำนำมูลค่า 5,000 บาทขึ้นไป
3.ส่วนลดทองคำ บาทละ 100 เมื่อซื้อทองคำฟรีค่ากำเหน็จ

*พิเศษ สำหรับลูกค้าใหม่ รับดอกเบี้ย 0.99% นาน 1 เดือน

**เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

1. ขายฝากที่ห้างทองอันดับ1 รับวงเงินเพิ่มบาทละ 500 บาท
2. รับอัตราดอกเบี้ย 0.99% ระยะเวลา 1 เดือน / 1 รอบบิล
3. เดือนที่ 2 รับอัตราดอกเบี้ย 1.25% ตามปกติ
4. ขายฝาก 0.99% สามารถใช้สิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ / 1 ตั๋วสัญญาขายฝาก
5. กรณี เพิ่ม/ผ่อน หมดสิทธิ์รับดอกเบี้ย 0.99%
6. สามารถใช้ได้ที่ห้างทองอันดับ1 เท่านั้น
7. กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ์ หมดเขต 30 มิ.ย. 2564

โปรโมชั่นย้ายค่าย รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99
ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ย้ายตั๋วจากที่อื่น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 ทันทีในเดือนแรก ส่วนอัตราการคิด ดอกเบี้ยปกติที่ 1.25% ต่อเดือน โดยตั๋วมีอายุ 4 เดือน 30 วัน

ต่อที่ 2 รับยอดจำนำพิเศษเพิ่มให้ทันที 500 บาทต่อ 1บาททองคำ เพิ่มจากยอดปกติหน้าสาขา

ต่อที่ 3 รับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าหลุดจำนำ 500 บาท เพียงนำตั๋วจำนำใหม่มาแสดงเพื่อซื้อสินค้ากับอีซี่มันนี่โดยตั๋วอายุ 1 เดือนจากวันที่จำนำ
*โดยสินค้าที่ซื้อ ราคาต้องมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป **เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 ตค.2563

โปรโมชั่นย้ายค่าย รับดอกเบี้ยพิเศษ 0.99
ต่อที่ 1 สำหรับลูกค้าที่ย้ายตั๋วจากที่อื่น รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.99 ทันทีในเดือนแรก ส่วนอัตราการคิด ดอกเบี้ยปกติที่ 1.25% ต่อเดือน โดยตั๋วมีอายุ 4 เดือน 30 วัน

ต่อที่ 2 รับยอดจำนำพิเศษเพิ่มให้ทันที 500 บาทต่อ 1บาททองคำ เพิ่มจากยอดปกติหน้าสาขา

ต่อที่ 3 รับส่วนลดพิเศษในการซื้อสินค้าหลุดจำนำ 500 บาท เพียงนำตั๋วจำนำใหม่มาแสดงเพื่อซื้อสินค้ากับอีซี่มันนี่โดยตั๋วอายุ 1 เดือนจากวันที่จำนำ
*โดยสินค้าที่ซื้อ ราคาต้องมากกว่า 5,000 บาท ขึ้นไป **เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ

หมายเหตุ
โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ 1-31 มีนาคม 2564

หนังสือให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

- ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด เก็บใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการใช้งานที่ไม่เหมาะสม รวมไปถึงการใช้บริการ การพัฒนา นำเสนอโปรโมชั่น การประชาสัมพันธ์ และการปรับปรุงการบริการ เป็นการเก็บรวบรวมการใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว สำหรับข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการสมัคร และ/หรือใช้บริการ และ/หรือเป็นหลักฐานในทางกฎหมายสำหรับข้อต่อสู้ทางกฎหมาย หรือเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

- บริษัทฯ จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือในกรณีที่บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย, หรือเป็นการเปิดเผยตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาลหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ
1. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะยืนยันให้ทราบทันทีว่าท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีมีปัญหาในการลงทะเบียน และข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร.02-113-1123